ساختار

دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان اولین دانشکده مهندسی شیمی کشور، وظیفه سنگینی در جهت ارتباط مهندسین شیمی برعهده دارد. در همین راستا کانون دانش آموختگان دانشکده، برای ایجاد و حفظ ارتباط میان دانش آموختگان رشته مهندسی شیمی با دانشگاه علم و صنعت ایران و با هدف فشردن دست مهندسان و به منظور دعوت به همکاری ایشان در عرصه‌های علمی تشکیل شده است. در راستای نیل به این اهداف ساختار موقت کانون به شرح زیر می باشد:

ساختار کانون دانش آموختگان

هیئت مدیره کانون و ساختار مرتبط در مجمع عمومی به رای گذاشته خواهد شد.